Headlines News :
Home » » Türkiyede Ekonomi İçin ne Düşünüyor 2

Türkiyede Ekonomi İçin ne Düşünüyor 2

Written By Blogspot on 22 Temmuz 2009 Çarşamba | 04:20

Salı, 21 Temmuz 2009 21:40

KREDİ KART BORÇLARI

AKP Hükümeti finans sistemini devretmiş olduğu yabancıların gönlünü hoş edebilmek için vatandaşına dünyada hiçbir yerde var olmayan bir kredi kartı aldatmacasıyla olmayan parayı kefalet altına almış, harcama seferberliğine müsaade ederek insanlarımızı ödeyemeyeceği harcamalara teşvik etmiştir. Böylece çok ciddi bir toplumsal sorunu milletimizin gündemine sokmuştur.

Sorumluluk, bu tedbirsiz harcama yolunu açan hükümetindir.

Vatandaşımızı bunaltmış olan kredi kart borçlarının tüm faizleri devlet tarafından karşılanacaktır. Ana borç ise, uzun vadeye yayılarak vatandaşları mağdur etmeyecek bir rakamla geri ödenecektir. Faizlerin tamamı hükümetle bankalar arasında çözüme kavuşturulmalıdır.

ÇİFTÇİ

Kredi kartlarındaki sıkıntı ve zorluğun bir benzeri olan Türk çiftçisinin kredi borçları ve faizleri kırsalda toprakla uğraşan insanlarımızın yaşamlarını alt üst etmiştir. Bu durum hem çiftçimiz hem de sosyal ve sorumlu devlet adına sürdürülemez bir meseledir. Bu nedenle derhal çiftçimizin sırtındaki kamburları kaldıracak, onların daha mutlu edecek bir düzenlemeye gidilerek istihdam deposu da olan bu alan acil kurtarma planı içerisine alınacaktır.

Çiftçimizin tüm kredi faiz borçları silinecektir. Ana borçlar uzun yıllara yayılacak ve bazı ürünlerin ekimi karşılığında süspansiyon sayılıp borçların anaparalarını da ortadan kaldıran bir model izlenecektir. Kuraklık nedeniyle ortaya çıkacak olan her sıkıntı devlet eliyle giderilecektir. Destek yetersizliği önleyip gerekli tüm destekler yeterli düzeye çekilecek ve bunun için özel bir fon oluşturulacaktır. Kredi kullanımındaki zorlukların önündeki tüm engeller kaldırılacak ve sıfıra yakın faizlerle ihtiyaçlar karşılanacaktır.

Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ortaya çıkan sıkıntılar maliyetlere yapacağı katkı paylarıyla maliyet destekleme programları oluşturulacaktır. Mazot gibi önemli girdiler çiftçimize çıplak maliyetleri ile üzerine hiçbir ek vergi getirilmeden verilecektir. Devlet kendi eliyle oluşturduğu tüm engelleri kaldırıp çiftçinin üretiminin önü açılacaktır. Organik gıda teşvik edilecek ve yine önemli bir girdi olan gübrenin özel bir formülle yüksek kalitede düşük maliyetle sağlanmasının yolu açılacaktır.

HAYVANCILIK

*AKP Hükümeti tarafından teşvik kapsamına alınan domuz derhal üretim ve teşvik dışına çıkartılacaktır. *

Türkiye bir hayvancılık ülkesidir. Hayvancılığımız hızla geliştirilerek Türkiye’nin en önemli istihdam ve gelir getiren sektörü haline getirilecektir. Hedef kesinlikle kişi başına en az 1 büyükbaş ve farklı nitelikte 3 küçükbaş hayvan sayısına ulaşmaktır. Bu sayede İslam coğrafyasının et ve hayvansal ürün tedarikçisi durumuna gelinecektir.

Kaliteli yem üretimi hayvanların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığından üretim artırılarak bu konu desteklerle yoğunlaştırılacak ve hayvan sayısının artışını sağlayacak düzeye getirilecektir. Bu konuda mevcut destekler yetersiz kalmaktadır.

Birçok hayvan hastalığı nedeni kayıplar devam etmektedir. Bununla ilgili özel tedbirler alınacak ve hayvancılığın önündeki bu büyük sorun ortadan kaldırılacaktır. Hayvan hastalıklarıyla ilgili tüm kaynaklar seferber edilecektir.

Sınırdan giren kaçak hayvanların denetimi artırılarak kaçak hayvan ve et satımının önü kesilecektir.

Kamu eli ile süt ve süt ürünlerinin talebi teşvik edilecek ve böylece ileriye dönük üretim olumlu etkilenecektir. Diğer ülkelerin seviyesinin üzerinde bir tüketim politikası izlenecektir. Ayrıca bu konu ile ilgili ihracata yönelik çalışmalarda teşvik edilecektir. Damızlıklar ve süt hayvanlarına yönelik teşvik verilecektir. Süt üretimimizin önünde engel olan başta süt tozu ve diğer tüm ithal ürünlerin ithalatı durdurulacaktır. Türkiye dünya genelinde süt ve süt üreticisi ve ihracatçısı durumuna getirilecektir.

Kanatlı sektörü

Kanatlı hayvan sektörü hükümetlerin ilgisizliği ve dünya rakiplerinin Türkiye üzerinde oynadıkları spekülatif tutumlar nedeni ile büyük bir sıkıntı içindedir. Kene sorununa hala çözüm bulunulamaması piknik sayesinde tüketilen kanatlı miktarını azaltmaktadır. Kene başta bu sektörü etkilemekte ve aynı zamanda o bölgelerdeki tarım arazilerinin terkine sebep olmaktadır. Ekonomik durgunluk, sektördeki aşırı rekabet, enerji fiyatlarının yüksekliği, alım gücünde azalma, yem fiyatlarındaki artış, ihracatın durması gibi birçok etkenin bir araya gelmesiyle sektör sıkıntıya girmiştir. Bu sorunların hepsi gerekli teşvik ve yatırımlarla aşılacak ve Türkiye tek ve yegane ihracatçı ülke durumuna getirilecektir.

Kişi başına bir büyükbaş ve en az 3 küçük baş hayvan hedef rakamına ulaşılacak şekilde hayvancılık teşvik edilecektir. Bu orana gelinceye kadar devlet ücretsiz hayvan edindirme yoluna gidecektir. Ayrıca hayvancılığın önündeki yem ve bakımla ilgili tüm konular destekleme kapsamına alınacaktır.

SANAYİİ ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN KALDIRILMASI

Sanayimiz dış piyasalarla rekabet gücünü azaltan birçok engel karşısında yaşam mücadelesi vermektedir. Rekabet gücünü engelleyen bu unsurlar Türk sanayisinin sadece karlılığını engellemekle kalmayıp kapasite kullanımını da daraltarak istihdamın da önünü kesmektedir. Bu engellerin bir başka ve çok önemli sonucu da sanayilerin gelişerek yeni alt sanayiler veya diğer sanayi kollarını beslemesinin önüne geçmeleridir.

Bu nedenle bu engellerin en önemlisi olan elektrik ve doğalgaz fiyatları çok ama çok cüzi rakamlarla sanayiciye ulaştırılacaktır. Bazı sanayilerin istihdam katkısı ve teknolojik üstünlük getirisi gibi özel durumları bulunması durumunda elektrik ve doğalgazın bu işletmelere bedava sağlanmasının önü açılacaktır.

Yüksek faiz ve düşük kur yerine yine sanayi tesisinin özel durumlarına göre düşük hatta sıfır faizli kredilerle desteklemeye gidilecektir. Uluslararası piyasalarda ihracat üstünlüğü sağlayacak kur politikası vazgeçilmez bir konu olacaktır. Bu sayede sanayi tesislerinin kriz dayanıklılıkları da artırılıp, sağlanan en yüksek avantajlı kur politikası ile dış piyasalarda istikrar elde edilerek stabil bir pazara elde edilecektir. Bu sayede istihdam ve üretimde süreklilik sağlanacaktır.

İstihdam üzerindeki yükleri kaldırmak adına SSK primleri minimize edilecek ve işveren payları düşürülecektir.

ÖTV ve KDV yük olmaktan çıkarılacaktır.

Özellikle üretim kapasitemiz olan ürünlerin ithali zorlaştırılarak gereksiz ürün ithalinin önüne geçilerek bu ürünlerde üretim ve kapasite artırımına gidilecek ve dış piyasalara ihraç eder konuma gelinecek.

Bankaların sanayimize yönelik kredi kullandırması yeniden düzenlenecektir. Sadece sanayi projelerini destekleyen faizden uzak sanayi bankaları oluşturulacaktır. Bu bankalar para satma mantığı üzerine değil; proje destekleme ve yaşatma üzer ne krediler sağlayacaktır. Gerek görülmesi durumunda proje ortaklıkları da yapılacaktır.

Yeni bir sanayi kolunun ülkemize kazandırılması ve bize ihracat üstünlüğü sağlayacak bir yapının oluşması durumunda her türlü teşvik sağlanacak ve tam destek verilecektir.

AR-GE VE YENİ YATIRIM PLANLARI

Türkiye kendi arabasını bugüne kadar üretememiş olmanın utancından 5 yıl içinde kurtarılmalıdır. Başta iyi bir otomobil olmak üzere diğer trafik taşıtları ile tarım ihtiyacına ve askeri ihtiyaca yönelik araç üretimi örnek bir sanayi durumuna getirilecektir. Bunun yanı sıra uçak, gemi, tren gibi diğer ulaşım araçları yerli üretime girecektir. Ar-Ge harcamaları arttırılarak yeni alanlarda hizmet verecek tesisler ihdas edilecektir. Her türden bilimsel araştırmanın önü açılacaktır. İlaç sanayi konusunda kendi ilaç sanayimiz oluşturulacaktır. Her türden biyolojik silaha cevap verecek bir alt yapı ile aşı, serum teknolojileri ilerletilecektir. Türkiye Sağlık Örgütü adı altında tüm insanlığa da fayda getirecek bir kurum geliştirilecektir.

İNŞAAT

Profesyonel bir meslek olarak müteahhitlik sertifikaları yeniden düzenlenecektir. Yazılı bilinen ilk kanun olan Hammurabi Kanunlarında ilk madde inşaatla ilgilidir ve evi yapan ustaya yüklenen sorumluluğa yöneliktir. Eğer inşaat eksik ve hatalı ise yıkılması sonucu oluşacak her türlü hasardan yapımcı sorumlu tutulmuştur. Türkiye’de var olan inşaat kalitesi son derece düşük ve düzensizdir. Derhal Bayındırlık ve Belediyeler üzeri sadece İnşaat yönetimine bakacak bir kurum oluşturulacaktır. Bu kurum kendi içerisinde de uzman birimlere ayrıştırılacaktır. Örneğin; konut sadece konut biriminin işi olacaktır. Sanat yapıları vb. yapı ve inşaat hizmetine giren her alan kendi birimine bağlı olacaktır. Bu birimler tüm Türkiye genelinde sadece ilgili oldukları yapı çeşitlerinin planlanması, denetlenmesi ve kontrolünden sorumlu olacaktır.

Nitelikli müteahhit sayısı kapsamında müteahhitlik şartlarında düzenleme yapılacaktır. Her meslek erbabı müteahhitlik yapamaz. Müteahhitlik hizmet işidir. Bu hizmet ile yatırımcı olmak birbirinden ayrılacaktır. Örneğin bir gıdacı bir bina yapmak istiyorsa bu bina için yatırımcı olarak ihale açacak ve bu binanın inşasını ancak yeterlilik sahibi bir müteahhit firma üstlenecektir. Bu sayede her yatırım gücü olanın kendi başına inşaat yapmasının önüne geçilerek müteahhitlik profesyonel bir meslek olarak nitelikli hale getirilecektir.

Kamu ve Özel Müteahhit ayrımı kalkacak.

Günümüz dünyasında Kamu yatırımları yerini özel yatırımlara bırakmaktadır. Bu nedenle hedef olan inşaatın kendisi olduğundan özel sektör tarafından inşa edilen bir hastane ile kamu tarafından inşa edilen hastane arasında bina ve yapı tekniği açısından fark olamaz. Bu nedenle kamu ve özel ayrımı ortadan kaldırılarak müteahhit için yapmış olduğu her proje devlet tarafından eşit statüye tabi tutulacaktır. Özel sektörde her isteyen müteahhit gibi davranarak inşaat yapamayacağı gibi kamuda da aynı şekilde hiçbir bakanlık kendi asli işi dışında müteahhitlik ile ilgili işlere soyunamaz. Özeldeki mantıkta olduğu gibi bakanlık sadece ihtiyacını inşaat ile ilgili oluşturulan kurumun ilgili birimine iletecek ve bundan sonraki tüm konular tesisin teslimine dek bu kurumun sorumluluğunda yürütülecektir.

TURİZM

Turizm ülkemizin en önemli gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Yetişmiş eleman sıkıntısı gerek iç gerekse dış turizmin kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle hızla turizm elemanları yetiştirecek uzman okulları açılarak bu alandaki personel sıkıntısı giderilecektir. Turizm tesislerini fiyatlandırmada bir kurum görevlendirilecektir. Turistlerin tercihleri fiyatsal olarak sınıflandırılacaktır. Tesislerin bölgeye ve o bölgedeki sektöre uygun hale getirilmesi ve oluşturulmasına dikkat edilecektir.

Acente eğitimleri artırılarak uluslararası standartlarda hizmet kalitesine ve yabancı rakipleri ile seviyeye ulaştırılacaktır.

Ülkenin her bölgesine yönelik turizm tesisleri teşvik kapsamına alınacak ve her bölge tanıtım fonu ile dünyaya açılacaktır. Tesis çeşitliliği ile turizm çeşitliliği artırılacaktır.

Turizm de ucuz turist anlayışına son verilecek kaliteli ve getirisi yüksek turist projeleri geliştirilecektir.

Turizmin önündeki engelleri kaldırmak için maliyetleri düşürmek adına turizmde SSK primleri minimize edilecektir.

Share this article :

0 yorum:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

topads

Bu Web Sitesi Ahmet Reyiz Yılmaz Resmi Sitesi Değildir
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Ahmet Reyiz Yılmaz | MHP Genel Başkan Adayı - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template